کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
ZVH512 - CPU : 1 vCore
RAM : 512 MB RAM
HDD : 25 GB
Connection : 100 Mbit/s NIC
Traffic : Unlimited

ZVH1024 - CPU : 1 vCore
RAM : 1 GB RAM
HDD : 50 GB
Connection : 100 Mbit/s NIC
Traffic : Unlimited

ZVH2048 - CPU : 2 vCore
RAM : 2 GB RAM
HDD : 100 GB
Connection : 100 Mbit/s NIC
Traffic : Unlimited

ZVH4096 - CPU : 2 vCore
RAM : 4 GB RAM
HDD : 200 GB
Connection : 100 Mbit/s NIC
Traffic : Unlimited

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (23.20.48.226) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution