کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
ZVS1024-SSD - CPU : 1 vCore
RAM : 1 GB RAM
SSD : 25 GB
Connection : 1 Gbit/s NIC
Traffic : 2 TB

ZVS2048-SSD - CPU : 2 vCore
RAM : 2 GB RAM
SSD : 50 GB
Connection : 1 Gbit/s NIC
Traffic : 5 TB

ZVS4096-SSD - CPU : 2 vCore
RAM : 4 GB RAM
SSD : 100 GB
Connection : 1 Gbit/s NIC
Traffic : 8 TB

ZVS8192-SSD - CPU : 2 vCore
RAM : 8 GB RAM
SSD : 200 GB
Connection : 1 Gbit/s NIC
Traffic : 10 TB

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (23.20.48.226) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution